Wzmacniacz Nauczanki

Poznań, 14-15 marca 2019 r.

Regulamin II Ogólnopolskiej Konferencji Wzmacniacz Nauczanki

Postanowienia ogólne

 1. Ogólnopolska Konferencja „Wzmacniacz Nauczanki” zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się 15 i 16 marca 2018 roku w Poznaniu.
 2. Organizatorem jest Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadająca numer REGON: 302483298, zwana dalej Organizatorem.
 3. Zamawiającym jest osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania do konsumentów.
 4. Uczestnikiem jest uczestniczący w Konferencji Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 5. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Organizatorem.
 6. Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Konferencji obowiązujące w Grupie Wydawniczej Semantika Sp. z o.o.
 7. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora.

Zasady uczestnictwa

 1. Aby zgłosić uczestnictwo w Konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszenia, podając dane do faktury oraz adres e-mail.
 2. Po przesłaniu do Organizatora formularza zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i fakturę pro-forma. Fakturę pro-forma otrzyma każdy Zamawiający, który zgłosi udział w Konferencji nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata należności najpóźniej na 14 dni przed terminem konferencji. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 4. Rezygnacji z uczestnictwa dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem Konferencji. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem Zamawiającego pełnymi kosztami udziału.
 5. Przesyłając zgłoszenie, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
 6. Opłata za udział w Konferencji jednej osoby wynosi odpowiednio: 299 zł netto – do dnia 30 listopada, 349 zł netto – do 31 grudnia, 399 zł netto – do dnia konferencji.
   Rabaty:
  • 5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób
  • 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
  • 20% - dla prenumeratorów czasopisma „Inspiracje Nauczanki”
 7. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także noclegu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Konferencji. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania konferencji Organizator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.

Kwestie organizacyjne

 1. Przed wejściem do sali, w której odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji Uczestników.

Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

Inne kwestie

 1. Konferencja będzie fotografowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zgłoszenia oraz do komunikacji handlowej Organizatora szkolenia ze swoimi klientami. Zamawiający, wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.