Wzmacniacz Nauczanki

Poznań, 15-16 marca 2018 r.

Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Wzmacniacz Nauczanki

Postanowienia ogólne

 1. Ogólnopolska Konferencja „Wzmacniacz Nauczanki” zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się 23 i 24 marca 2017 roku w Poznaniu.
 2. Organizatorem jest Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadająca numer REGON: 302483298, zwana dalej Organizatorem.
 3. Zamawiającym jest osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania do konsumentów.
 4. Uczestnikiem jest uczestniczący w Konferencji Zamawiający, będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 5. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Organizatorem.
 6. Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Konferencji obowiązujące w wydawnictwie Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o.
 7. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora.

Zasady uczestnictwa

 1. Aby zgłosić uczestnictwo w Konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszenia, podając dane do faktury oraz adres e-mail.
 2. Po przesłaniu do Organizatora formularza zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i fakturę pro-forma. Fakturę pro-forma otrzyma każdy Zamawiający, który zgłosi udział w Konferencji nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Gwarancją uczestnictwa jest wpłata należności najpóźniej na 14 dni przed terminem konferencji. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 4. Rezygnacji z uczestnictwa dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem Konferencji. Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem Zamawiającego pełnymi kosztami udziału.
 5. Przesyłając zgłoszenie, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
 6. Opłata za udział w Konferencji jednej osoby wynosi 299 zł netto. Rabaty:
  • 5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób
  • 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
 7. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Konferencji. Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania konferencji Organizator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni roboczych.

Kwestie organizacyjne

 1. Przed wejściem do sali, w której odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji Uczestników.

Bezpieczeństwo

 1. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 2. 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

Inne kwestie

 1. Konferencja będzie fotografowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zgłoszenia oraz do komunikacji handlowej Organizatora szkolenia ze swoimi klientami. Zamawiający, wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.