Regulamin IV Ogólnopolskiej Konferencji Wzmacniacz Nauczanki§ 1
DEFINICJE

 1. Organizator – podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
  ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298;

 2. Zamawiający – Zamawiający profesjonalista, jak również Zamawiający w celach zawodowych.

 3. Zamawiający profesjonalista - osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Organizatorem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 4. Zamawiający w celach zawodowych - osoba fizyczna zawierająca umowę z Organizatorem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.

 5. Uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do uczestnictwa w Konferencji przez Zamawiającego;

 6. Konferencja – IV Ogólnopolska Konferencja "Wzmacniacz Nauczanki" w Poznaniu. Zakres, tematyka, terminy oraz koszty znajdują się w ofertach przedstawionych na Portalu;

 7. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem oraz zasady uczestnictwa w Konferencji;

 8. Portal niniejszy serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, w którym szczegółowo przedstawiono Konferencję.


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja nie jest skierowana do konsumentów.

 2. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.

 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem,
  że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.


§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Zgłoszenie na Konferencję odbywa się za pośrednictwem Portalu.

 2. Zgłoszenie jest również możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonu wskazanymi na stronach Portalu. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Zamawiający potwierdza, iż wcześniej zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.

 3. Zgłoszenie na Konferencję jest możliwe najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie w/w terminu uczestnictwo w Konferencji będzie możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.

 4. Warunkiem koniecznym do zapisania się na Konferencję jest poprawne wypełnienie pól formularza (w tym w tym podanie danych do faktury oraz adresu e-mail) i jego wysłanie Organizatorowi, potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego
  w wersji obowiązującej podczas wysyłania zgłoszenia.

 5. Po przesłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora na podany w formularzu lub podczas rozmowy telefonicznej adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 6. Faktura pro-forma jest wystawiana na prośbę Zamawiającego.

 7. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu zgłoszenia. Przesyłając zgłoszenie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 4
OPŁATY

 1. Za udział w Konferencji Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją zamieszczoną na stronach Portalu.

 2. Opłata za Konferencję jest podana w złotych polskich i jest ceną netto, do której będzie naliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

 3. Podana cena dotyczą uczestnictwa 1 os. zgłoszonej przez Zamawiającego.

 4. Przy zgłoszeniu większej ilości Uczestników Organizator udziela Zamawiającemu następujących rabatów:

  • -5% od jednostkowej ceny podanej w opisie szkolenia przy zgłoszeniu 2 i 3 osób;

  • -10% od jednostkowej ceny podanej w opisie szkolenia przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

 1. Rabaty wskazane w ust. 4 naliczane są wyłącznie od ceny regularnej i są stosowane są tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie korzysta z innych ofert specjalnych i promocji cenowych.

 2. Płatność za uczestnictwo w Konferencji odbywa się w formie przedpłaty na konto lub płatności online w końcowym etapie procesu zamówienia.

 3. Przedpłaty na konto należy dokonać na poniższe dane:

  nr rachunku: 95 1140 1124 0000 3367 4600 1001

  Tytułem: imię i nazwisko uczestnika oraz nr zamówienia

  Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o.

  ul. Żuławska 10

  60-412 Poznań

 4. Termin płatności dla Zamawiającego w celach zawodowych upływa w dniu 20.02.2020 r. Niedokonanie wpłaty przez Zamawiającego w celach zawodowych do dnia 20.02.2020 r. jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji i brakiem możliwości wzięcia przez Uczestnika udziału w niej.

 5. Termin płatności dla Zamawiającego profesjonalisty wynosi 3 dni od daty wystawienia faktury VAT. Na wyraźne życzenie Zamawiającego profesjonalisty termin ten może zostać ustalony na inną datę. Niedokonanie wpłaty przez Zamawiającego profesjonalistę nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji.


§ 5
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji.

 2. O fakcie rezygnacji Uczestnika winien poinformować Organizatora Zamawiający - wyłącznie
  w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora.

 3. Rezygnacja do dnia 20.02.2020 r. skutkować będzie zwrotem Zamawiającemu całości uiszczonej opłaty.

 4. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym lub niezgłoszeniem się Uczestnika na Konferencję, Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia całości opłaty za Konferencję i nie przysługuje mu prawo zwrotu wpłaconej już kwoty.

 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, Zamawiający ma prawo przedstawić Organizatorowi inną osobę, która wstąpi w jego na miejsce.


§ 6
ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Konferencji.

 2. Zmiana terminu Konferencji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.

 3. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora Zamawiającemu przysługuje zwrot całej uiszczonej przez niego opłaty. Organizator dokona zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego środków w terminie 5 dni roboczych.


§ 7
KWESTIE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także noclegu.

 2. Przed wejściem do sali, w której odbywać się będzie Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji Uczestników.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.

 4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

§ 8
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronach Portalu.

 4. Zamawiający i Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może uniemożliwić Zamawiającemu i Użytkownikowi skorzystanie ze świadczonych przez Organizatora usług.

 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy oraz w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych droga elektroniczną.

 6. Zamawiający i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


§ 9
PRAWA AUTORSKIE

 1. Konferencja będzie fotografowana przez Organizatora.

 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed wysłaniem zgłoszenia i zawarciem umowy.

 2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy o świadczenie usług strony - w przypadku braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.